Search Result of "การควบคุมแบบคงทน"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการติดตั้งกำลังงานลม

ผู้เขียน:Imgธงชาติ เกิดผล

ประธานกรรมการ:ImgYossawee Weerakamaeng

กรรมการร่วม:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012)

หัวเรื่อง:การหน่วงของการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยใช้การควบคุมแบบคงทนของตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสาย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแบบคงทน

ผู้เขียน:Imgปริญญา ศรีธานี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุม TCSC แบบคงทนในพื้นที่กว้างโดยใช้การควบคุมแบบเฟสเพลนฟัซซี่ลอจิก

ผู้เขียน:Imgเหนือนภา วิฒิฐานนท์

ประธานกรรมการ:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการติดตั้งกำงานลม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การออกแบบตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่าในระบบไฟฟ้ากำลัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับหุ่นยนต์สการา โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference EECON 36)

หัวเรื่อง:การควบคุมแบบคงทนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการทำงานร่วมกันของ FCL และ ECS

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (19)

Img

Researcher

ดร. ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบจัดเก็บข้อมูลและส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายสำหรับเครื่องมือตรวจวัดข้อมูลทางธรณีเทคนิคบริเวณ Area 4.1 ในเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgธันวุฒิ วิวัฒน์ถาวรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งแบบคงทนของแขนหุ่นยนต์ที่มีค่าความไม่แน่นอนเชิงพารามิเตอร์โดยใช้ทฤษฎีป้อนกลับเชิงปริมาณ

ผู้เขียน:Imgชวลิต นฤมิตบวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

12