Search Result of "การควบคุมสินค้าคงคลังชิ้นส่วน"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555

หัวเรื่อง:นโยบายการสั่งผลิตสินค้าหลายชนิดอย่างประหยัด กรณีพิจารณาค่าใช้จ่ายในการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

Img

Researcher

ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory), การจัดตารางการผลิต (Scheduling)

Resume