Search Result of "การควบคุมศัตรูพืช"

About 94 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ 2549 และ 2550 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.พรพรรณ ภู่แก้ว, Imgนส.วิมลมาศ โอสถเสน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชของมันสำปะหลัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรย์แห่งชาติ ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและการแข่งขันของแตนเบียน pteromalids wasps, Anisopteromalus calandrae (Howard) และ Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae) ในการเบียนด้วงงวงข้าวโพด (the maize weevil) Si

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:สำรวจชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตรในโรงเก็บ & แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลาง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ 2549 และ 2550

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345