Search Result of "การควบคุมการแสดงออกของยีน"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

Researcher

ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular biology, molecular virology, , antiviral compounds from natural products

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไก RNA interference บนหน่วยควบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้าง RNA interference พลาสมิด

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไก RNA interference บนหน่วยควบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้าง RNA interference พลาสมิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง lignin เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเอทานอลจากชานอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:IRPUS 2552 (ISBN 978-974-456-7130)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์บนหน่วยตวบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้างอาร์เอ็นเอไอพลาสมิด

Img

Researcher

ดร. นภพล ภู่พนิตพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Expression and Molcular Biology, Gene Regulation

Resume

Img

Researcher

ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology, Plant Genetics and Epigenetics

Resume