Search Result of "การคงสภาพ"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณภาพของสมอง และหัวใจสุนัขที่คงสภาพด้วย”เทคนิคเอลนาดี” (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภันตรี ด้วงเงิน, Imgนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:จามจุรีวิชาการ 100ปีวิศวฯจุฬาฯ 2556 การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สไลด์เนื้อเยื่อถาวรของกระเพาะอาหารจากน้้ายาคงสภาพ 3 ชนิด ที่มีผลต่อความคงทนของการติดสี H& E

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวแข็งกรุงเทพฯ แบบคงสภาพ

ผู้เขียน:Imgธนวรรณ วรรณวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgทวีศักดิ์ จิรธนถาวร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยกำหนดระดับความตั้งใจคงสภาพเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน

ผู้เขียน:Imgพรรณิภา ทีรฆฐิติ

ประธานกรรมการ:Imgวิชากร เฮงษฎีกุล*

กรรมการร่วม:Imgกิตติพงศ์ พูลชอบ, ImgNilmanee Sriboon

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคงสภาพและการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นน้ำมันปิโตรเลียม

Img

Researcher

นาง อภันตรี ด้วงเงิน

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการจัดการดินต่อการคงสภาพของ โมโนโครโตฟอส ในชุดดินดำเนินสะดวก

ผู้เขียน:Imgพนิดา ไชยยันต์บูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุธาริน สถาปิตานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง ธนัตพร พรหมพา

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12