Search Result of "การขุดลอก"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์การรุกตัวของน้ำเค็มในการขุดลอกแม่น้ำท่าจีน (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษากลไกของการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลจากการขุดลอกที่ผสมปูนซีเมนต์

ผู้เขียน:Imgธเนศ ทองเดชศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน"

หัวเรื่อง:สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการปรับปรุงร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย บุญทวีไพศาล

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์

Resume

Img

Researcher

นาย สนธยา ผาลลาพัง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ (Management), การตลาด (marketing)

Resume

Img

Researcher

นาย ยุทธนา แสงสุวรรณ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Traffic Management, Operations and Controls

Resume

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ กุลวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่, Landscape, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume

12