Search Result of "การขยายพันธุ์พืช"

About 84 results
Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปมในลูกผสมฝรั่ง

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบฝรั่งจำนวน 30 สายพันธุ์

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินเชื้อพันธุกรรมของลักษณะปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา เสียบกิ่ง และทาบกิ่ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช "ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช"

หัวเรื่อง:ขนาดชิ้นส่วนและวัสดุปักชำมีผลต่อการตัดชำต้นสับปะรด 'MD2'

Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชเอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวัง (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น (2019)

นักวิจัย:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (2016)

นักวิจัย:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
12345