Search Result of "การขยายขนาด"

About 42 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนายปฐวี พวงจิตร

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไลเปสในถาดด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโมเดลการออกแบบโรงงานขยายขนาดเพื่อผลิตน้ำมันปิโตรเลียม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007)

หัวเรื่อง:ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

Img
Img
Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การขยายขนาดถังบ่มโคจิชนิดแพคเบดจากขนาด 400 กิโลกรัมเป็น 800 และ 1,200 กิโลกรัม เพื่อการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวของโรงงานขนาดกลางและย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img
123