Search Result of "การขนส่ง"

About 892 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

"โครงการตรวจสภาพถังขนส่งและรถขนส่ง NGV จำนวน 621 คัน" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Img"..."

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ก๊าซธรรมชาติกับการขนส่ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิพล บุญจันต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรุ่ง เรืองผล

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Img

ที่มา:วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อช่วยในก บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:กรมการขนส่งทางบก

หัวเรื่อง:สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หัวเรื่อง:การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ สนข. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาระดับความดังเสียงรถไฟฟ้าที่มีผลต่อโรงพยาบาลตำรวจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาน้ำหนักของปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางในประเทศไทยโดยใช้วิธี AHP

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เพื่อจัดการจราจรบนถนนในเส้นทางรถประจำทางด่วนพิเศษ BRT

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

Img

ที่มา:วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (ThaiVCML Journal)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง

12345678910...