Search Result of "การขนย้ายวัสดุ"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ระบบลำเลียงข้าวเปลือกจากรถบรรทุกไปเก็บในไซโล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Computer Simulation in Engineering System, Heat & Mass Transfer, Drying of Food and Agricultural Products, Agricultural Process Engineering

Resume