Search Result of "การก่อสร้าง"

About 674 results
Img
Img

งานวิจัย

การก่อสร้างโรงผลิตน้ำนมข้าวโพด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ (โครงการ Business Unit )

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนหล่อสำเร็จรูป (Precast) (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Songpol Charuvisit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการผลิตวัสดุเปลี่ยนสถานะ(โดยใช้เถ้าลอยหุ้ม) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสิ่งก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการผลิตวัสดุเปลี่ยนสถานะ(โดยใช้กราไฟท์หุ้ม) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสิ่งก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างร่วมกับเครือซีเมนต์ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย

หัวเรื่อง:การทำงานวิจัยและพัฒนาวัสดุเปลี่ยนสถานะเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสิ่งก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบวัสดุดูดซับกลิ่น (การทดสอบความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของกระเบื้องบุผนัง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การก่อสร้างโรงผลิตน้ำนมข้าวโพด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการ Business unit

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนางประภาชื่น คงสินธ์

แหล่งทุน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

Img
12345678910...