Search Result of "การก่อตัวและการควบคุมสารมลพิษ"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, การก่อตัวและการควบคุมสารมลพิษ, อุณหพลศาสตร์

Resume