Search Result of "การกำจัดตะกอน"

About 6 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดตะกอนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชินโสภณพานิช

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนโลหะหนักจากโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ อัศวรังษี

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุรีรัตน์ ผลศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิชินโสภณพานิช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดตะกอนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา , การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , Math Model in Biological Treatment

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistics

Resume