Search Result of "การกระตุ้น"

About 469 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีนขไอโอลีนโอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจมาลย์ พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
12345678910...