Search Result of "การกระจายอำนาจ"

About 25 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ของผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้เขียน:Imgสมร ดวงหาคลัง

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:ImgOranun Gluntapura

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำนโยบายการกระจายอำนาจทางการจัดบริการสาธารณะไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgโยษิตา นิมิตโภคานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgChotima Kaewkong

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน:ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครต่อการรับโอนภารกิจตามขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ผู้เขียน:Imgนรินี เรืองหนู

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chairat Wongkitrungruang, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจการควบคุมไฟป่าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgจีระศักดิ์ แสนขัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมของกรุงเทพมหานครต่อการรับโอนภารกิจในกระบวนการกระจายอำนาจ

ผู้เขียน:Imgดารารัตน์ พลเศรษฐเลิศ

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในการนำนโยบายกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:Imgกุสุมาวดี คีรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgWisut Wichitputcharporn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐประศาสนศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจการบริหาร โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ

ผู้เขียน:Imgประมวล จันทร์พงษ์

ประธานกรรมการ:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgปรมินทร์ กองพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานปกครองท้องถิ่นที่มีต่อความพร้อมของการรับโอนภารกิจในการกระจายอำนาจของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgKomsakd SRINIMNUAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย กำธร กุลชล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

Resume

Img

Researcher

นาย เกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน , ศูนย์เรียนรู้เสมือน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินภาคเอกชน, การเงินภาคสถาบันการเงิน, การเงินภาคสาธารณะ

Resume

12