Search Result of "การกระจายพันธุ์"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕

หัวเรื่อง:ไผ่สกุลไผ่ตงในประเทศไทยและการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย

Img

ที่มา:Naresuan University Science Journal

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการเร่งรัดการกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

123