Search Result of "กายวิภาคของพืช"

About 15 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แตง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แตง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แตง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชวงศ์บอน (Family Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แดง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:(2554)การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุล Parkia ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมฤทัย หอมชื่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของซิลเปอร์ไดออกไซด์ต่อการสะสมซิลเปอร์และ การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของพืชบริเวณที่สูงใน พื้นที่โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgพงศ์เทพ สุวรรณวารี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume