Search Result of "กายวิภาค"

About 237 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...