Search Result of "กายวิภาค"

About 231 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชวงศ์แดง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาฐานข้อมูลกายวิภาคช่วงล่างของคนไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, Imgดร. ธนาพนธ์ ปัญจพงศภัค, Imgนพ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ, Imgนางสาว อภิญญา เลาหประภานนท์, Imgนาย ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล, Imgรศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร

แหล่งทุน:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, Imgชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, Imgดวงใจ ศุขเฉลิม, Imgสหณัฐ เพชรศรี, Imgสุชัย หรดี, Imgอำพน วนพานิช

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...