Search Result of "กาบา"

About 93 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติการต้านออกซิเดชันของซากาบา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเพิ่มสารกาบาข้าวกล้องงอกอินทรีย์ด้วยชาเขียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

แหล่งทุน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345