Search Result of "กาญจนา สุทธิแพทย์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทควันโดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ผู้เขียน:Imgกาญจนา สุทธิแพทย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์