Search Result of "กาญจนา นัยวัฒน์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสื่อมวลชนภาครัฐและการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgกาญจนา นัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection