Search Result of "กาญจนา ธรรมสุทธิ์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพด้วยซัสเปนชันเทคนิค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume