Search Result of "กาญจนา อิ่มศิลป์"

About 184 results
Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชินภัตต์ เพชรแก้ว, Imgธนกฤต ความสุข, Imgเบญจวรรณ สายสวาท, Imgประภาศรี สิริสร้างถาวร, Imgสมจิต ปาวรีย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลินี ลิ้มโภคา, ศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgนาย อรรณพ อิ่มศิลป์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาง นภสร กู้สุจริต, Imgนายอรรณพ อิ่มศิลป์, Imgอ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, Imgอ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

ผลตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนคลอลีนและโลหะหนักในขน และไข่เป็ด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของฟูซารินอน-เอ็กซ์ในหนูทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgProf. Dr. Susumu Kumagai, ImgProf.Dr. Mayumi Ishizuka

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910