Search Result of "กากเม่า"

About 47 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลของการใช้กากเม่าในการเลี้ยงสัตว์ (2018)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้กากเม่าสดและกากเม่าแห้งต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor, ImgMs.Sudathip Sensupha,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติทางเคมีและกายภาพของกากเม่าแห้ง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำกากเม่าในการป้องกันเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากปลานิลในห้องปฏิบัติการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
123