Search Result of "กากหม้อกรอง"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไขและแยกสารโภชนเภสัชจากกากหม้อกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, Imgนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อินทรีย์เคมี, การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี, Natural Product

Resume