Search Result of "กากสบู่ดำ"

About 56 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

เตาพลังงานจากกากสบู่ดำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้กากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในอาหารผสมรวมในโคขุน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน

แหล่งทุน:D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากสบู่ดำเป็นวัตถุดิบในอาหารผสมรวมในโคขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยหมักกากสบู่ดำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้เขียน:Imgกัญณัฎฐ์ ภรณ์สิริภัสร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัทพรีเชียส์ เอิร์ท จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

หัวเรื่อง:ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae

123