Search Result of "กากน้ำตาล"

About 76 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยยีสต์สายพันธุ์กลายทนเอทานอล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การฟอกจางสีกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อเห็ด (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Solaya Suksa-Ard, Lecturer, ImgDr.MALEE SRISODSUK, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
1234