Search Result of "กากน้ำตาล"

About 82 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลโดยยีสต์สายพันธุ์กลายทนเอทานอล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของกากน้ำตาล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเซลล์ยีสจากกากน้ำตาลแหล่งต่าง ๆ ที่องค์ประกอบต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:น.ส.กำไล เลาหพัฒนเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์, Imgน.ส.กำไล เลาหพัฒนเลิศ, Imgผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การฟอกจางสีกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อเห็ด (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Solaya Suksa-Ard, Lecturer, ImgDr.MALEE SRISODSUK, Lecturer,

วารสาร:

Img
12345