Search Result of "กากตะกอนโลหะหนัก"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนโลหะหนักจากโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย

ผู้เขียน:Imgนวลจันทร์ อัศวรังษี

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุรีรัตน์ ผลศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเก็บกักโลหะหนักในจีโอโพลีเมอร์

ผู้เขียน:Imgบุษราภรณ์ ทรัพย์ห่วง

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนมาใช้ในการปลูกพืชโดยวิธีแท่งเพาะชำ

ผู้เขียน:Imgปิยนันท์ ขุนทองจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSutharin Sthapitanonda

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา , การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , Math Model in Biological Treatment

Resume