Search Result of "กัลยาณี รัตนวราหะ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgกัลยาณี รัตนวราหะ

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นิยมาภา

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection