Search Result of "กัลยกร เทียนชัย"

About 28 results
Img

การประชุมวิชาการ

Sorption od Zn(II) from Aqueous Solution by Amusium Pleuronectes Shell

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Study of the Sorption of Cu(II) from Aqueous Solution Using Paphia Undulate Shell

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Physical and Morphological Analysis of Chitosan Film

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มเมทิลเซลลูโลสด้วยผงเปลือกไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยลาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากวัสดุชีวภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:อนุสรณ์ มนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgอนุสรณ์ มนตรี

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์แก้วโซดาไลม์ที่เติมไอออน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของฟิล์มไคโตซาน : กรณีศึกษาผงเปลือกไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:อนุสรณ์ มนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgอนุสรณ์ มนตรี

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสังกะสี ในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยเชลล์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย อนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาประยุกต์, กิจกรรมพลศึกษา, กีฬา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วัดและประเมินผลกิจกรรมสุขศึกษา พลศึกษา และการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

นาย วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเคมี

Resume

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเตรียมสารประกอบออกไซด์จากวัสดุชีวภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สถิติเชิงสำรวจ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:วรสิทธิ ศรีบุญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgวรสิทธิ ศรีบุญ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
12