Search Result of "กัลป์สุวัฒก์ ชิวปรีชา"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ “ทีเอบราวนิน” จากใบชาด้วยการหมัก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สุพรรษา นิลอุบล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)