Search Result of "กัมพูชา"

About 60 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของท่าเทียบเรือกัมพูชาของการพัฒนาท่าเทียบเรือ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท OMP (Oknha Mong Port Co.,Ltd) จำกัด Rethrhy Village, Koe Phos Commune, Stoeung Have Distric, Prah Sihanouk Province, Cambodia.

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgดร.สุเทพ จันทร์เขียว, Imgนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, Imgนายภีระ ยมวัน, Imgนายมนตรี โยธารักษ์, Imgนายสมปอง นิลพันธุ์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณลักษณะมวลน้ำของประเทศกัมพูชา (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

บุพกถาของรัฐธรรมนูญกัมพูชา (2018)

ผู้แต่ง:ImgMs.Patcharapan Katakool, Lecturer, Imgกังวล คัชชิมา,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลในประเทศกัมพูชา: การดำเนินการ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เกาะสันติภาพ: วาทกรรมพัฒนาชาติของกัมพูชา (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr.Sophea Horng, Imgนางสาวปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง, Imgรศ.ดร.จิรชัย พุทธกุลสมศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123