Search Result of "กัญชง"

About 83 results
Img
Img

งานวิจัย

แผ่นดูดซับเสียงในอาคารจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยกัญชง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ก่อ กมลพัฒนะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจักรเมธ บุตรกระจ่าง, Imgสุฐพัศ คำไทย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, Imgรศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
12345