Search Result of "กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ"

About 123 results
Img

Researcher

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การสำรวจคุณภาพน้ำบ่อทรายพีระพงศ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดิน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567