Search Result of "กังวล คัชชิมา"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

บุพกถาของรัฐธรรมนูญกัมพูชา (2018)

ผู้แต่ง:ImgMs.Patcharapan Katakool, Lecturer, Imgกังวล คัชชิมา,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume