Search Result of "กั"

About 223 results
Img

Researcher

นางสาว กัณฑิมา เนียมโภคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาง กัณทิมา โอชารส

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Resume

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2564 (2020)

ผลงาน:การศึกษาตรวจวัดอำนาจการทำลายของรถบรรทุกไทยและ พฤติกรรมการรับนำ้หนักของโครงสร้างถนนกรมทางหลวง

นักวิจัย: Imgดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์ Imgรองศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ Imgนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์ Imgนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์ Imgนายนรเทพ ฟุ้งลัดดา Imgนายทรงธรรม ประวัติโยธิน

Doner:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาน้ำยาสกัดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ (NPK) ในดินนาที่สำคัญบางชุดดินของภาคกลางในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกัณทิมา ทองศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Biodiesel Production from Jatropha Oil (Jatropha curcas L.) using Response Surface Methodology)

ผู้เขียน:Imgกัณฐวุฒิ บุญมี, Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The main purpose of this research was to develop a biodiesel production technique from Jatropha oil (Jatropha curcas). Special attention was paid to the optimization of alkali-catalyzed transesterification for converting fatty acid methyl ester (FAME). Jatropha oil contained 2.59 mg KOH/g of acid and a molecular weight of 900 g/mol with high oleic acid (41.70%) and linoleic acid (36.98%). A central composite design (CCD) technique was applied for the experimental design. There were 20 experiments involving the three investigated variables of methanol-to-oil molar ratio (0.95-11.50), sodium hydroxide (0.16-1.84% w/w) and reaction time (39.55-140.45 min). The data was statistically analyzed by the Design-Expert program to find the suitable model of % fatty acid methyl ester (% FAME) as a function of the three investigated variables. A full quadratic model was suggested by the program using response surface methodology (RSM) with an R2 and adjusted R2 of 97 and 94%, respectively. The optimum conditions for transesterification were a methanol-to-oil molar ratio of 6.00, 1.00% w/w sodium hydroxide and 90 min reaction time. The optimum condition obtained a FAME content of 99.87%. The resulting Jatropha biodiesel properties satisfied both the ASTMD 6751 and EN 14214 biodiesel standards. The production technique developed could be further applied in a pilot plant.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 2, Mar 10 - Apr 10, Page 290 - 299 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนเป็นไบโอดีเซลของน้ำมันสบู่ดำ

ผู้เขียน:Imgกัณฐวุฒิ บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางไมโครแซทเทลไลท์พันธุกรรมในประชากรกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักและธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgกัณฑรีย์ เจริญทวี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการเสริมซีลีเนียมอินทรีย์กับอนินทรีย์ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร

ผู้เขียน:Imgขวัญเรือน ทองแฉล้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์, Imgนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, Imgนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอต่อลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะกั

Img

Researcher

ดร. ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:นโยบายสาธารณะ , การพัฒนาชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว ลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการระบบสารสนเทศ, การจัดการความรู้, พฤติกรรมสารสนเทศ, วัฒนธรรมดิจิตอล

Resume

12345678910...