Search Result of "กะเหรี่ยง"

About 39 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ก่อนระบบกษัตริย์:ลัทธิผู้ก่อตั้งกะเหรี่ยงกรณี เบลาะโข่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

แม่เตาไฟ (กะเหรี่ยง) ใช่จะมีแต่ปาก-ท้องและของกิน (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการใหญ่ "ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgบดินทร สอนสุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิรายุพิน จันทรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 10 (กันยายน2556-สิงหาคม2557) การเขียน "ประวัติศาสตร์"สถาปัตยกรรม ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง

หัวเรื่อง:"เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการใหญ่ "ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง" โครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษา ไทยกะเหรี่ยง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgสุนิสา แดงอำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีในวิถีชีวิตกะเหรี่ยงยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgยศพนธ์ นิตย์แสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ของเกษตรกรม้งและกะเหรี่ยงบริเวณลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่แอบ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุวจี แตงอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12