Search Result of "กะลามะพร้าว"

About 56 results
Img

งานวิจัย

เครื่องกระเทาะกะลามะพร้าว (1996)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ สอง (2012)

ผลงาน:การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ

นักวิจัย: Imgวรพล บำรุงทรัพย์ Imgกรกนก ประสานพันธ์ Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ

123