Search Result of "กะรัต เพ็ชรเจริญ"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกไข่และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยเปลือกไข่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารประกอบนำไฟฟ้าของยางสังเคราะห์กับเลดเซอร์โคเนต (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAssociate Professor Dr.Anuvat Sirivat, ImgAssociate Professor Dr.Sujitra Wongkasemjit

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ceramic Catalysts, Sol - Gel Process , Bioclectronic Ceramics

Resume