Search Result of "กอบกาญจน์ ปันพงษ์"

About 17 results
Img

Researcher

นางสาว กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

งานวิจัย

ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิตามินอี : สภาพตลาดและการพยากรณ์การนําเข้าของประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการทำประกันภัยส่วนบุคคลที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค

ผู้เขียน:Imgกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอีเข้มข้นจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

Img

Researcher

นาย ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน

Resume