Search Result of "กษมน หัศบำเรอ"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้นิทาน

ผู้เขียน:Imgกิตติมา บุญยศ

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนฤมล สุธนฐาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสอนแบบสาธิต เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgอรกมล พานิช

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนฤมล สุธนฐาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสอนคำภาษาไทยโดยใช้บัตรคำและหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgมธุรส ศรีสุเมธากุล

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ วชิรเดชเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาววรรณา สุติวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกษมน หัศบำเรอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เกมการศึกษาที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgอรพินท์ ติระตระกูลเสรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาววรรณา สุติวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกษมน หัศบำเรอ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฝึกทักษะการอ่านคำนามภาษาไทยสำหรับ เด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgศิธร หุตะสังกาศ

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนฤมล สุธนฐาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลี้ยงดูของบิดามารดาในเรื่องเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุภาพร อธิวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนฤมล สุธนฐาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษา: ความคิดรวบยอดเรื่องสัตว์ ของเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgหนึ่งฤทัย อ่อนสุดใจ

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนฤมล สุธนฐาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการฝึกอ่านคำภาษาไทยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgนทัต อัศภาภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgกันยารัตน์ เมืองพระฝาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤคิกรรมการสอน พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กก่อน วัยเรียน

ผู้เขียน:Imgจรัสพร ฉัตรทอง

ประธานกรรมการ:Imgกษมน หัศบำเรอ

กรรมการวิชารอง:Imgสิรจิตต์ เดชอมรชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection