Search Result of "กวาวเครือขาว"

About 141 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการย่อย การเสริมผลกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน testosterone และ cortisol ของสุกร เพศผู้ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเเละพัฒนาสมุนไพรกวาวเครือขาวเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนโชติ ธรรมชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสิทธิพงศ์ สรเดช

แหล่งทุน:บริษัท ไฟนด์ เอาต์ โซลูชัน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (2006)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Penpimol Jaturontrasame,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตกวาวเครือขาวผง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ, Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678