Search Result of "กล้ายางพารา"

About 33 results
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมาตรฐานสู่เกษตรกร (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sudprasong Suwonlerd,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

(ไม่จัดสรร) การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

ที่มา:คุณณัฐวุฒิ พงศ์พาณิชย์

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ

Img

ที่มา:เงินส่วนกลางสนับสนุน โครงการดำเนินการหน่วยธุรกิจ Business unit มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกร

Img

ที่มา:นายนพวงค์ ศิริบุญนภา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตกล้ายางพันธุ์ดีเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมาตรฐานสู่เกษตรกร

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549" ในงานเกตรแห่งชาติ พ.ศ. 2549

หัวเรื่อง:การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume

Img

ที่มา:โครงการ Business unit

หัวเรื่อง:การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

Researcher

ดร. ไพบูลย์ ตั่นสกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Proteomics, Metabolomics, Metagenomics

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี

12