Search Result of "กล้วยไม้สกุลหวาย"

About 223 results
Img

งานวิจัย

Histological determination of carbon storage organs in Dendrobium sp. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจประเมินการคงอยู่ของยีน antisense CPACO ในกล้วยไม้สกุลหวายที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ปิยนุช ศรชัย

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...