Search Result of "กล้วยไม้ (orchid)"

About 13 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ผลิตรายย่อยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจาริยา กนกวิมาน

ประธานกรรมการ:ImgWoradee Jongadsayakul

กรรมการร่วม:ImgChayun Pipoblabanan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวดวงทิพย์ กันฐา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

หัวเรื่อง:โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อให้บริการความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจ : กล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัด Cymbidium Mosaic Virus ในกล้วยไม้สกุลหวายโดยเคมีบำบัดและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgพันทิพา ลิ้มสงวน

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการร่วม:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เรื่อง "กล้วยไม้ไทย" : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศ

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยาการกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของการปลูกกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgชาลินี บำรุงกิจ

ประธานกรรมการ:ImgSupat Farungsang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย เพื่อสร้างความต้านทานโรค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนพินีนซินเทสของมะกรูดในอะราบิดอปซิสและกล้วยไม้พันธุ์เอื้องเงินหลวง

ผู้เขียน:Imgภาวรรธน์ วงศ์คำไพร

ประธานกรรมการ:Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

กรรมการร่วม:ImgSittiruk Roytrakul, Imgอัจราพร ศรีบุญเลิศ

Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมด้านพืช, อรูพันธ์ศาสตร์, โรคพืช

Resume