Search Result of "กล้วยไม้"

About 813 results
Img
Img

ที่มา:งานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ 2009 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings ย้ายไปผลงานอื่น ๆ ) การให้บริการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวีธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกล้วยไม้ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกล้วยไม้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาวสาว สุพัตรา แผ่นเงิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...