Search Result of "กล้วยไข่"

About 108 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตแป้งกล้วยไข่ [Musa sp. (AA group)]ด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ผลของ Forchlorfenuron ต่อการพัฒนาผลและการสุกของกล้วยไข่ (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
123456