Search Result of "กล้วยน้ำว้า"

About 150 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งแบบแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

มาตรฐานกล้วยน้ำว้าแผ่นอบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของเอทิลีนต่ออาการสะท้านหนาวของกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบวิธีและการหาสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ในกล้วยน้ำว้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
12345678