Search Result of "กล้วย ผลิตภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ อาหาร เอกลักษณ์ ดีเอ็นเอ เครื่องหมาย ตายพราย"

About 4 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรค, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช, พันธุศาสตร์ของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ กล้วยไม้ ไม้ประดับเขตร้อนชื้น, กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume