Search Result of "กลูโคส"

About 109 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgผศ.ดร.ดรุณี ศรีชนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.กชกร รุ่งเรือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อขบวนการสร้างกลูโคสในตับโค (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img
Img
Img
Img
123456